PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
W WYŚMIERZYCACH

                          

:STRONA GŁÓWNA    :DYREKCJA    :KONTAKT
EGZAMIN GIMNAZJALNY 2019


NAJWAŻNIEJSZE TERMINY DOTYCZĄCE EGZAMINU

 1. część humanistyczna - 10 kwietnia 2019 r. (poniedziałek)
  • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - od godz. 9.00
  • z zakresu języka polskiego - od godz. 11.00

 2. część matematyczno-przyrodnicza - 11 kwietnia 2019 r. (wtorek)
  • z zakresu przedmiotów przyrodniczych - od godz. 9.00
  • z zakresu matematyki - od godz. 11.00

 3. język obcy nowożytny - 12 kwietnia 2019 r. (środa)
  • na poziomie podstawowym - od godz. 9.00
  • na poziomie rozszerzonym - od godz. 11.00

 4. Ogłoszenie wyników egzaminu - 14 czerwca 2019 r.
 5. Wydanie zaświadczeń oraz informacji zdającym - 21 czerwca 2019 r. - razem ze świadectwem

O EGZAMINIE

Egzamin w klasie trzeciej gimnazjum obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych na trzecim i wcześniejszych etapach nauczania.
Gimnazjalista przystępuje do egzaminu z jednego z języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego i włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.
Do egzaminu z języka obcego na poziomie podstawowym ma obowiązek przystąpić każdy gimnazjalista. Egzamin na poziomie rozszerzonym jest obowiązkowy tylko dla uczniów, którzy na egzaminie wybrali język, którego uczyli się również w szkole podstawowej.
Egzamin ma formę pisemną. Porzystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać, toteż egzaminu nie można nie zdać.

PRZEBIEG EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

Egzamin odbywa się w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpi do egzaminu (lub jego części) w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.
Każda część egzaminu jest przeprowadzona innego dnia.
Części humanistyczna i matematyczno-przyrodnicza trwają po 150 minut.
Egzamin z zakresu języka polskiego i z zakresu matematyki trwa po 90 minut (wydłużenie do 135 min - dla dyslektyków), a zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych trwa po 60 minut (wydłużenie do 80 min - dla dyslektyków).
Część egzaminu z języka obcego nowożytnego trwa 60 minut na każdym z poziomów: podstawowym i rozszerzonym. Dla uczniów z dysleksją poziom podstawowy może być wydłużony do 80 min, a poziom rozszerzony - do 90 min.
Poszczególne zakresy egzaminu rozdzielone są przerwą. Każda część/zakres/poziom egzaminu rozpoczyna się o godz. określonej powyżej.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania:
pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem,
a w przypadku części drugiej z zakresu matematyki również linijkę.

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników.
Nie wolno przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

Zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie, przedmiotów przyrodniczych i języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mają formę zamkniętą.
W arkuszu egzaminacyjnym z języka polskiego, matematyki i języka obcego na poziomie rozszerzonym oprócz zadań zamkniętych znajdują się również zadania otwarte.

Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w:
- informatorze o egzaminie gimnazjalnym,
- przykładowych arkuszach egzaminacyjnych,
- arkuszach z lat ubiegłych.

Każdy arkusz egzaminacyjny zawiera kartę odpowiedzi, w której uczeń zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych. Rozwiązania zadań otwartych zapisuje się w miejscu do tego przeznaczonym na kartach zadań otwartych.

WYNIKI I ZAŚWIADCZENIA

W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu.
Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali centylowej dla każdego zakresu/poziomu egzaminu gimnazjalnego, do którego uczeń przystąpił:

- wyniki z części pierwszej (z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz języka polskiego),
- wyniki z części drugiej (z zakresu przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki),
- wyniki z części trzeciej (z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym),
- wyniki z części trzeciej (z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym),

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń zdobył za zadania z danego zakresu/poziomu.
Wynik centylowy to odsetek liczby gimnazjalistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z danego zakresu/poziomu wynik taki sam lub niższy niż zdający.
Na przykład uczeń, który z jęz. polskiego uzykał 78% punktów możliwych do zdobycia (wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzykało 73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało odpowiednio 27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami uczniów w całym kraju.

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.

EGZAMIN Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO

Rodzice ucznia nie później niż do 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin, składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację o przystąpieniu do części trzeciej egzaminu z jednego z języków obcych nowożytnych, którego uczeń uczył się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego oraz o woli przystąpienia do części egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym, jeżeli uczeń nie musi przystępować do niego obowiązkowo.

UPRAWNIENIA LAUREATÓW I FINALISTÓW KONKURSÓW

Uczeń, kóry jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej lub laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym jest zwolniony z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu, a w przypadku języka obcego nowożytnego z trzeciej części tego egzaminu.
Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z danego zakresu lub z trzeciej części egzaminu na poziomie podstawowym i rozszerzonym najwyższego wyniku (100%).


UPRAWNIENIA UCZNIÓW
ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, oraz uczniowie, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r (Prawo oœwiatowe) (cudzoziemcy) przystępują do egzaminu w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb.
Szczegółowe informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikatach na stronie http://www.cke.plOpracowanie: Beata Górnicka
źródło: http://www.cke.edu.plPowrót

 Administrator strony: Beata Górnicka