PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
im. bł. ks. prof. Franciszka Rosłańca
W WYŚMIERZYCACH

                 

:STRONA GŁÓWNA    :DYREKCJA    :KONTAKT    :DOKUMENTY    :STOWARZYSZENIE   
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2019


NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE EGZAMINU

  Termin główny:
 1. język polski - 21 kwietnia 2020 r. (wtorek, godz. 9.00) - 120 minut (wydłużenie do 180 min dla dyslektyków)
 2. matematyka - 22 kwietnia 2020 r. (środa, godz. 9.00) - 100 minut (wydłużenie do 150 min dla dyslektyków)
 3. język obcy nowożytny - 23 kwietnia 2020 r. (czwartek, godz. 9.00) - 90 minut (wydłużenie do 135 min dla dyslektyków)
 4. Do czasu trwania egzaminu z każdego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut). Informacja ta nie dotyczy dyslektyków, którzy nie przenoszą odpowiedzi na kartę odpowiedzi.
  Termin dodatkowy:
 1. język polski - 1 czerwca 2020 r. (poniedziałek, godz. 9.00)
 2. matematyka - 2 czerwca 2020 r. (wtorek, godz. 9.00)
 3. język obcy nowożytny - 3 czerwca 2020 r. (środa, godz. 9.00)
 1. Ogłoszenie wyników egzaminu i przekazanie wyników i zaświadczeń szkołom- 19 czerwca 2020 r.
 2. Wydanie zaświadczeń oraz informacji zdającym - 26 czerwca 2020 r. - razem ze świadectwem ukończenia szkoły

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego.
Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.


PRZEBIEG EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Egzamin co roku odbywa się w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpi do egzaminu w terminie kwietniowym, przystępuje do niego w czerwcu.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania:
pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi);
a w przypadku części drugiej z zakresu matematyki również linijkę.
Rysunki - jeżeli trzeba je wykonać - zdający wykonuje długopisem.
Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników.
Nie wolno przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.


Osoby z chorobami przewlekłymi, chore lub niesprawne czasowo mogą korzystać z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.

ZADANIA NA EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY

W arkuszu egzaminacyjnym z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń musi samodzielnie sformułować odpowiedź).

WYNIKI I ZAŚWIADCZENIA

W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu.
Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali centylowej dla każdego z przedmiotów.

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), który uczeń zdobył za zadania z danego przedmiotu.
Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający.
Na przykład uczeń, który z jęz. polskiego uzykał 78% punktów możliwych do zdobycia (wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzykało 73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało odpowiednio 27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami uczniów w całym kraju.

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.

EGZAMIN Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO

Rodzice ucznia nie później niż do 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin, składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację o przystąpieniu do egzaminu z jednego z języków obcych nowożytnych, którego uczeń uczył się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.

UPRAWNIENIA LAUREATÓW I FINALISTÓW KONKURSÓW

Uczeń, kóry jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej lub laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty jest zwolniony z egzaminu z danego przedmiotu.
Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z przedmiotu najwyższego wyniku (100%).


UPRAWNIENIA UCZNIÓW
ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, oraz uczniowie, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemcy) przystępują do egzaminu w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb.
Szczegółowe informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie o dostosowaniach.Opracowanie: Beata Górnicka

Źródło: http://www.cke.edu.pl

Komunikaty dyrektora Centralnej Komisji Egzminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie:
- harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasity, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku;
- materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2020 roku;
- szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020.Powrót

 Administrator strony: Beata Górnicka