PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
im. bł. ks. prof. Franciszka Rosłańca
W WYŚMIERZYCACH

                 

:STRONA GŁÓWNA    :DYREKCJA    :KONTAKT    :DOKUMENTY    :STOWARZYSZENIE   
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2020


NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE EGZAMINU
Próbny egzamin ósmoklasisty – informacja MEN i CKE
Warszawa, 26 marca 2020 roku


Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego).
Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić taką próbę od 30 marca do 1 kwietnia br. Propozycja próbnego egzaminu to element wspólnych działań CKE i Ministerstwa Edukacji Narodowej, aby w czasie zawieszenia zajęć w szkołach, wesprzeć dyrektorów w ich bieżących zadaniach.
- Co roku wiele szkół przeprowadza próbne egzaminy. Obecnie, mając na uwadze wyjątkową sytuację zawieszenia zajęć w szkołach, wspólnie z Centralną Komisją Egzaminacyjną chcemy wspomóc dyrektorów i nauczycieli również w kwestii organizacji próbnych egzaminów dla ósmoklasistów, aby mogli oni skupić się na realizacji zadań w nowej sytuacji – podkreślił Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski.

Arkusze do egzaminu próbnego

Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w następujących terminach:

- 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski;
- 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka;
- 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

Zasady oceniania zadań

CKE przygotowała również zasady oceniania rozwiązań zadań. W pierwszej kolejności zostaną one przekazane wyłącznie dyrektorom szkół podstawowych, w których w 2020 r. jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, za pośrednictwem systemu informatycznego SIOEO.
Dyrektorzy będą proszeni o udostępnienie tych dokumentów nauczycielom, którzy podejmą decyzję o ocenieniu prac przekazanych przez uczniów. Zasady oceniania zostaną zamieszczone 8 kwietnia br. na stronie internetowej CKE.

Poinformowanie uczniów i rodziców

Zachęcamy do tego, aby szkoły, które zechcą wziąć udział w próbnym egzaminie, przekazały uczniom informację o terminie jego przeprowadzenia.
Wskazane jest, aby uczniowie – po pobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej OKE – rozwiązali zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w ustalonej przez szkołę/nauczyciela formie, np.
- w pliku w edytorze tekstów;
- na wydruku – należy jednak pamiętać, że nie każdy uczeń dysponuje w domu drukarką;
- korzystając z karty odpowiedzi, która będzie zamieszczona na stronie razem z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo albo odręcznie);
- na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.

Kontakt z nauczycielem

Proponujemy również, aby uczniowie przesłali swoje rozwiązania do nauczycieli (np. e-mailem w formie uzupełnionych plików lub zdjęć poszczególnych kartek rozwiązań), którzy – korzystając ze szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań – będą mogli te odpowiedzi sprawdzić i ocenić oraz przekazać uczniom informację zwrotną, np.
- - w postaci krótkiego komentarza w e-mailu;
podczas spotkania on-line – indywidualnego albo z grupą;
- w postaci komentarzy w pliku – w przypadku, jeśli uczeń przesłał odpowiedzi w pliku edytowalnym.

Jeżeli nie będzie to możliwe, można rozważyć przekazanie zbiorczej informacji wszystkim uczniom (np. prowadząc z uczniami „rozmowę” w formie tworzonego wspólnie dokumentu na jednej z dostępnych platform umożliwiających wspólną pracę) już po ogłoszeniu zasad rozwiązań zadań na stronie CKE (8 kwietnia br.).

Egzamin próbny dla wszystkich chętnych uczniów

Dyrektorzy szkół proszeni są o zadbanie o to, aby w próbnym egzaminie mogli wziąć udział wszyscy uczniowie, którzy wyrażą taką chęć.
Jeżeli dany uczeń nie ma w domu dostępu do Internetu, należy rozważyć możliwość przekazania mu arkuszy w formie wydruków lub przygotowanie wydruków do odbioru w szkole.

Przeprowadzenie próbnego egzaminu ósmoklasisty jest dobrowolne. Centralna Komisja Egzaminacyjna proponuje, aby próbny egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów), choć mam pełną świadomość, że w warunkach domowych może to być trudne do zrealizowania.

Próbny egzamin ósmoklasisty powinien być przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym (tj. danie uczniom kolejnej szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia).
Centralna Komisja Egzaminacyjna za nieuzasadnione uważa wystawianie ocen cząstkowych na podstawie uzyskanych przez danego ucznia wyników egzaminu próbnego z poszczególnych przedmiotów.

Dodatkowe informacje i materiały dotyczące egzaminu ósmoklasisty

Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:

- informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów,

- przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów,

- arkusze pierwszego próbnego egzaminu ósmoklasisty,

- arkusze egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w 2019 r.,

- osiem zestawów zadań, zawierających wskazówki oraz szczegółowe wyjaśnienia rozwiązań zadań i przykładowe realizacje odpowiedzi w zadaniach otwartych,

- filmy o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.


Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji NarodowejEGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2019


NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE EGZAMINU

  Termin główny:
 1. język polski - 21 kwietnia 2020 r. (wtorek, godz. 9.00) - 120 minut (wydłużenie do 180 min dla dyslektyków)
 2. matematyka - 22 kwietnia 2020 r. (środa, godz. 9.00) - 100 minut (wydłużenie do 150 min dla dyslektyków)
 3. język obcy nowożytny - 23 kwietnia 2020 r. (czwartek, godz. 9.00) - 90 minut (wydłużenie do 135 min dla dyslektyków)
 4. Do czasu trwania egzaminu z każdego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut). Informacja ta nie dotyczy dyslektyków, którzy nie przenoszą odpowiedzi na kartę odpowiedzi.
  Termin dodatkowy:
 1. język polski - 1 czerwca 2020 r. (poniedziałek, godz. 9.00)
 2. matematyka - 2 czerwca 2020 r. (wtorek, godz. 9.00)
 3. język obcy nowożytny - 3 czerwca 2020 r. (środa, godz. 9.00)
 1. Ogłoszenie wyników egzaminu i przekazanie wyników i zaświadczeń szkołom- 19 czerwca 2020 r.
 2. Wydanie zaświadczeń oraz informacji zdającym - 26 czerwca 2020 r. - razem ze świadectwem ukończenia szkoły

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego.
Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.


PRZEBIEG EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Egzamin co roku odbywa się w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpi do egzaminu w terminie kwietniowym, przystępuje do niego w czerwcu.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania:
pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi);
a w przypadku części drugiej z zakresu matematyki również linijkę.
Rysunki - jeżeli trzeba je wykonać - zdający wykonuje długopisem.
Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników.
Nie wolno przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.


Osoby z chorobami przewlekłymi, chore lub niesprawne czasowo mogą korzystać z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.

ZADANIA NA EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY

W arkuszu egzaminacyjnym z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń musi samodzielnie sformułować odpowiedź).

WYNIKI I ZAŚWIADCZENIA

W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu.
Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali centylowej dla każdego z przedmiotów.

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), który uczeń zdobył za zadania z danego przedmiotu.
Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający.
Na przykład uczeń, który z jęz. polskiego uzykał 78% punktów możliwych do zdobycia (wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzykało 73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało odpowiednio 27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami uczniów w całym kraju.

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.

EGZAMIN Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO

Rodzice ucznia nie później niż do 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin, składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację o przystąpieniu do egzaminu z jednego z języków obcych nowożytnych, którego uczeń uczył się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.

UPRAWNIENIA LAUREATÓW I FINALISTÓW KONKURSÓW

Uczeń, kóry jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej lub laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty jest zwolniony z egzaminu z danego przedmiotu.
Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z przedmiotu najwyższego wyniku (100%).


UPRAWNIENIA UCZNIÓW
ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, oraz uczniowie, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemcy) przystępują do egzaminu w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb.
Szczegółowe informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie o dostosowaniach.Opracowanie: Beata Górnicka

Źródło: http://www.cke.edu.pl

Komunikaty dyrektora Centralnej Komisji Egzminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie:
- harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasity, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku;
- materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2020 roku;
- szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020.Powrót

 Administrator strony: Beata Górnicka