PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
im. bł. ks. prof. Franciszka Rosłańca
W WYŚMIERZYCACH

                 

:STRONA GŁÓWNA    :DYREKCJA    :KONTAKT    :DOKUMENTY    :STOWARZYSZENIE   
ZAJĘCIA ZDALNE DO 24 MAJA

Highslide JS
Kochani Uczniowie, Szanowni Rodzice, Nauczyciele
Informujemy, że do 24 maja 2020 r. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Dziś, 24 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację stosownego rozporządzenia.
Kontynuujemy więc zdalne nauczanie, a tym samym realizację treści podstawy programowej wg zasad, jakie są określone w Regulaminie kształcenia na odległość, który dostępny jest w zakładce "Nauczanie zdalne".
Bardzo prosimy o zapoznanie się z tym dokumetem i przestrzeganie zawartych w nim ustaleń.

Regulamin Kształcenia na Odległość z 29.04.2020 r.
Zarządzenie nr 12/2020 Dyrektora Szkoły


NAUKA ZDALNA OD 15 KWIETNIA DO ODWOŁANIA

Highslide JS
Minister Edukacji Narodowej Rozporządzeniem z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systmeu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wydłużył czas nauki zdalnej w szkołach.

W związku z tym w Publicznej Szkole Podstawowej im. bł. ks. prof. Franciszka Rosłańca w Wyśmierzycach w dalszym ciągu obowiązują wszystkie dotychczasowe ustalenia w sprawie wykorzystania e-dziennika Librus do potwierdzania realizacji podstawy programowej ze wszystkich przedmiotów objętych ramowym planem nauczania. Utrzymuje sie także wszystkie dotyczasowe kanały komunikacji Nauczyciel - Uczeń oraz Nauczyciel - Rodzic.

Regulamin Kształcenia na Odległość z 15.04.2020 r.
Zarządzenie nr 11/2020 Dyrektora SzkołyNAUCZANIE ZDALNE OD 25 MARCA DO 10 KWIETNIA 2020 R.

Highslide JS
Szkoły w Polsce rozpoczynają zdalne nauczanie na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 493).

Regulamin Kształcenia na Odległość określa:

- sposób i tryb realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania i zasad nauczania oraz oceniania na odległość,
- sposób współpracy dyrektora z nauczycielami i koordynowania przez niego współpracy z uczniami i rodzicami (w tym sposób konsultacji z rodzicami),
- zasady ustalania tygodniowego zakresu treści nauczania w poszczególnych oddziałach,
- sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły,
- możliwość modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania,
- sposób monitorowania postępu uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów oraz rodziców w postępach ucznia w nauce i uzyskanych przez niego ocenach

Regulamin Kształcenia na Odległość jest Załącznikiem nr 1 do Zarządzenia nr 10/2020 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. bł. ks. prof. Franciszka Rosłańca w Wyśmierzycach
Regulamin Kształcenia na Odległość z 25.03.2020 r.

Regulamin Pracy Zdalnej określa:

- zasady wykonywania pracy zdalnej oraz związane z tym prawa i obowiązki Publicznej Szkoły Podstawowej im. bł. ks. prof. Franciszka Rosłańca w Wyśmierzycach jako Pracodawcy i Pracowników w związku z przeciwdziałaniem i zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19

Tekst Regulaminu Pracy Zdalnej jest Załącznikiem nr 1 do Zarządzenia nr 9/2020 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. bł. ks. prof. Franciszka Rosłańca w Wyśmierzycach z dnia 25 marca 2020 r. Regulamin Pracy Zdalnej

Powrót

 Administrator strony: B. Górnicka