PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
im. bł. ks. prof. Franciszka Rosłańca
W WYŚMIERZYCACH

                 

:STRONA GŁÓWNA    :DYREKCJA    :KONTAKT    :DOKUMENTY    :STOWARZYSZENIE   


KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 4, 26-811 Wyśmierzyce
2) Kontakt z administratorem możliwy jest pod nr telefonu, tel. (048) 6157338
3) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email iod@wysmierzyce.pl
4) Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. art. 6 ust. 1 lit. a, b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu realizacji zadań statutowych i ustawowych placówki.
5) Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji działalności jednostki Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: innym, współpracującym ze szkołą podmiotom, w tym: dostawcom usług technicznych, organizacyjnych i prawnych, umożliwiaj±cym prawidłowe zarządzanie jednostką oraz realizację zadań statutowych i ustawowych. Dane te powierzane są na podstawie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6) Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane będą przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Ponadto Pana/Pani dane przechowywane będą na czas zawartych umów oraz zgodnie z terminem udzielonej gwarancji lub/i rękojmi wynikającej z umowy. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie wydanej zgody - do momentu cofnięcia zgody bądź upływu czasu na jaki została udzielona. W pozostałym zakresie okres przechowywania Pana/Pani danych określają przepisy prawa oraz Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt stosowany w jednostce.
7) Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania była wydana zgoda.
8) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani profilowane.
9) Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
10) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, w przypadku udzielenia zgody, w pozostałych przypadkach wynika z obowiązujących przepisów prawa.

 Administrator strony: B. Górnicka