ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH
W WYŚMIERZYCACH

                                  

:STRONA GŁÓWNA    :DYREKCJA    :KONTAKT

SPRAWDZIAN 2016


INFORMACJE DLA SZÓSTOKLASISTÓW

 1. Termin sprawdzianu: 5 kwietnia 2016 r. (wtorek)
  • część 1. - jęz. polski i matematyka - godz. 9.00
  • część 2. - jęz. angielski - godz. 11.45

 2. Termin dodatkowy: 2 czerwca 2016 r. (czwartek)
  • część 1. - jęz. polski i matematyka - godz. 9.00
  • część 2. - jęz. angielski - godz. 11.45

 3. Ogłoszenie wyników sprawdzianu - 27 maja 2016 r.

 4. Przekazanie szkołom wyników i zaświadczeń - 17 czerwca 2016 r.

PRZEBIEG SPRAWDZIANU

Sprawdzian będzie przeprowadzony w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpi do sprawdzianu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.
Obie części sprawdzianu są przeprowadzane jednego dnia. Część pierwsza trwa 80 minut, a część druga - 45 minut. Poszczególne części sprawdzianu rozdzielone są przerwą. Każda część sprawdzianu rozpoczyna się o godz. określonej powyżej.

Na sprawdzian uczeń przynosi ze sobą wyłšcznie przybory do pisania:
pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem,
a w przypadku pierwszej części również linijkę.

Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleŸć w:
- informatorze o sprawdzianie,
- przykładowych arkuszach egzaminacyjnych,
- arkuszach z lat ubiegłych.
Zadania z języka polskiego i matematyki tworzą jeden arkusz egzaminacyjny, natomiast zadania z języka obcego - drugi. Każdy arkusz egzaminacyjny zawiera kartę odpowiedzi, w której uczeń zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych.

WYNIKI I ZAŚWIADCZENIE

W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu.
Na zaświadczeniu podane będš - wyrażone w procentach - cztery wyniki:
- wynik z części pierwszej (wynik ogólny oraz szczegółowe wyniki z języka polskiego i matematyki),
- wynik z części drugiej (z języka obcego nowożytnego).
Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby /całkowitej), które uczeń zdobył za zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności z danego przedmiotu.

UPRAWNIENIA LAUREATÓW I FINALISTÓW KONKURSÓW

Uczeń, kóry jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem, jest zwolniony z odpowiedniej części sprawdzianu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z tej części sprawdzianu najwyższego wyniku (100%).


UPRAWNIENIA UCZNIÓW
ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, oraz uczniowie, o których mowa w art. 94a ust. 1 ustawy o systemie oświaty (cudzoziemcy) przystępują do sprawdzianu w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikatach na stronie http://www.cke.pl


PRZYDATNE STRONY

Materiały dla uczniów i nauczycieli (w tym przykładowe zadania z gotowymi rozwiązaniami) można znaleźć na stronie: www.cke.edu.pl
Materiały informacyjne dotyczące sprawdzianu są publikowane na stronie: www.oke.waw.plOpracowanie: B. Górnicka
Zródło: http://www.cke.edu.pl/index.php/sprawdzian-left/o-sprawdzianie-em


Powrót

 Administrator strony: B. Górnicka