PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
im. bł. ks. prof. Franciszka Rosłańca
W WYŚMIERZYCACH

                 

:STRONA GŁÓWNA    :DYREKCJA    :KONTAKT    :DOKUMENTY    :STOWARZYSZENIE   
Stołówka szkolna
UWAGA!

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania Szkoły na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systmu oświaty w związku z zapobieganiem, przedciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 493) dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. bł. ks. prof. Franciszka Rosłańca w Wyśmierzycach informuje, o zawieszeniu wydawania posiłków przez stołówkę szkolnę do odwołania.


Obiady są wydawane codziennie w godz.:
- 10.25 - 10.40 - dla uczniów klas I - V,
- 11.25 - 11.35 - dla uczniów klas VI - VIII.


Osoby zainteresowane korzystaniem z posiłków, proszone są o zgłoszenie się
do pracowników stołówki.
Zapisy są możliwe codziennie do godz. 13.00.

W uzgodnieniu z organem prowadzącym ustalono koszt jednego posiłku dla ucznia - 2,50 zł.

Informacja dotycząca możliwości składania wniosków
na dożywianie dzieci w szkole.

Wnioski wydawane i przyjmowane są w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Wyśmierzycach.
Kwota kryterium dochodowego wynosi 792 zł dla osoby w rodzinie.

Na dochód określony w przepisach ustawy o pomocy społecznej składają się przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku utraty w tym miesiącu dochodu - z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Do dochodu wlicza się m.in.
- wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło,
- wynagrodzenia za pracę dorywczą,
- świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, z wyłączeniem świadczeń jednorazowych,
- renty,
- emerytury,
- alimenty,
- odliczane od wynagrodzeń obciążenia komornicze z tytułu postępowań administracyjnych, spłata rat pożyczki czy ubezpieczenia,
- zasiłki dla bezrobotnych,
- dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej,
- dochody z gospodarstwa rolnego,
- świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe i okresowe),
- dochody z majątku rodziny (czynsze najmu i dzierżawy),
- dodatek mieszkaniowy,
- dodatek energetyczny.

W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł.

Powrót

 Administrator strony: B. Górnicka